Staroegipatski jezik: Prvi udžbenik na hrvatskom

Nova knjiga u biblioteci Lucius, pod nazivom ‘Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod pionirski je poduhvat Kristine Šekrst i Igora Uranića, autora koji su se odvažili napisati prvi egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku.
Staroegipatski jezikGramatike i udžbenici staroegipatskoga jezika nisu osobito česti niti na velikim europskim jezicima, a do sada na hrvatskome nije bila objavljena niti jedna knjiga toga tipa.

U prvom dijelu knjige govori se o klasifikaciji egipatskoga jezika i o njegovoj kronologiji, a zatim slijede poglavlja o fonologiji i drugim tradicionalnim dijelovima gramatike (morfologija, sintaksa). Na početku su svakog poglavlja dobro objašnjeni temeljni pojmovi pojedinih gramatičkih disciplina, a na kraju se poglavlja nalaze vježbe. Osim tradicionalnih dijelova gramatike, u knjizi se daju osnovni podatci i o egipatskom načinu računanja, o kalendaru, itd., što obogaćuje sadržaj knjige i čini ju zanimljivom čitateljima koji se bave kulturnom poviješću.

Na kraju toga vrijednoga djela nalazi se opsežan popis literature, podijeljen na općelingvističke radove, radove o afrazijskim jezicima, povijesno-kulturne radove, radove o književnosti i na temeljne gramatičke priručnike za staroegipatski.

Posebna je vrijednost knjige što ona ne služi samo kao uvod u staroegipatski jezik, već studentima i čitateljima daje i puno širu perspektivu. Knjiga je pisana jasno i pregledno i posve je prikladna za sveučilišni udžbenik, ali i kao priručnik lingvistima koje zanimaju poredbenopovijesni ili tipološki aspekti staroegipatskoga jezika.

Također može biti zanimljiva povjesničarima koji žele više znati o staroegipatskome jeziku i pismu. Vježbe kojima su popraćena pojedina poglavlja didaktički su dobro osmišljene i poredane, te omogućuju studentima da se i sami služe ovom knjigom, tj. da staroegipatski jezik uče kao samouki entuzijasti (knjiga sadržava i rješenja vježbi). Svi primjeri i vježbe dostupni i na hijeroglifskom pismu i u znanstvenoj transliteraciji na latinicu, pa se knjigom mogu služiti i oni koji se ne žele upuštati u učenje zahtjevnoga hijeroglifskog pisma.

Promocija ovog vrijednog djela održana je u Arheološkom muzeju u Zagrebu, kada su o knjizi, uz autore, govorili akademik Ranko Matasović i urednik Deniver Vukelić.

Školska knjiga

Pročitajte još: Egipatska mitologija: Predavanje Igora Uranića , Ugledni britanski egiptolozi u Zagrebu, Daniel Rafaelić predstavlja Bibliju arheologa

Tagged: , , , , , , , , , , ,